Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,406

 Các nguyên nhân của di dân ở Miền Trung - Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quang Bình & Trần Lê Yên Hà
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 4(45);Từ->đến trang: 165 - 170;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Di dân gắn với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Thực tế sự phát triển kinh tế nhanh đã làm thay đổi nhiều yếu tố tác động tới di dân mà trong đó chủ yếu là các yếu tố kinh tế xã hội. Thời kỳ 1999- 2009, tình hình di dân của miền Trung Tây Nguyên mạnh hơn và phức tạp hơn. Di dân mạnh vừa tác động tích cực và tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế. Muốn kiểm soát tình hình này thì vấn đề đầu tiên là phải làm rõ được các yếu tố ảnh hưởng tới di dân mà cho tới nay một nghiên cứu cụ thể với đặc thù của miền Trung Tây Nguyên còn thiếu vắng. Bài viết này xin trình bày những nguyên nhân kinh tế xã hội và ảnh hưởng của chúng tới di dân ở miền Trung Tây Nguyên.
ABSTRACT
Migration is linked to the economic and social development process. Indeed, rapid economic development has changed many factors affecting migration, in which the mains are the socio-economic factors. In the period of 1999 - 2009, the migration situation of the Central - Highland Areas was stronger and more complex. Strong migration has both positive and negative effects on the economic development process. In order to control this situation, the first issue is to clarify the factors affecting migration, and until now a research with specific characteristics of the Central - Highland Areasis still short of . In this article, we would like to present social and economic causes and their effects on migration of the Central - Highland Areas.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn