Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xăng sinh học ở Việt Nam. Tác giả: Chu Meichin, Le Yen Ha Tran, Hui Yan. Vietnam's Social-Economic Development Journal. Số: Volume 22, Issue 3, Number 91. Trang: 32-50. Năm 2017. (Mar 27 2019 3:35PM)
[2]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Lê Yên Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 12(73). Trang: 74- 77. Năm 2013. (Sep 12 2017 10:50AM)
[3]Bài báo: Các nguyên nhân của di dân ở Miền Trung - Tây Nguyên. Tác giả: Bùi Quang Bình & Trần Lê Yên Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45). Trang: 165 - 170. Năm 2011. (Feb 15 2012 9:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Factors affecting customer satisfaction in Carrefour at Taiwan: Focusing on young customers. Authors: Feng Hui Huarng & Le Yen Ha Tran. Southern Taiwan University of Science and Technology Journal. Social Science Edition. No: Vol 1, Issue 1. Pages: 1-18. Year 2016. (Sep 12 2017 10:54AM)
[2]Presentations: Applying Theory of Planned Behavior to Examine the Purchase Intention of Biofuel in Vietnam- Using Contextual Factor as a Moderator. Authors: Chu Meijin, Tran Le Yen Ha, Huiyan. Conference on Sustainable Development of Energy S&T industry: Risks, Economics and Policies. Pages: 1-18. Year 2015. (Sep 12 2017 11:19AM)
[3]Presentations: Applying Theory of Planned Behavior to Examine the Purchase Intention of Biofuels in Vietnam- Using Contextual Factor as a Moderator. Authors: Chu Meijin, Trần Lê Yên Hà, Yanhui.. Rural economics association of Taiwan annual conference. Pages: 1-20. Year 2015. (Sep 12 2017 11:12AM)
[4]Presentations: Factors affecting customer satisfaction in Carrefour at Taiwan: focusing on young customers. Authors: Fenghueih Huarng, Le Yen Ha Tran, Tiet Henry Buoy, Munkhazaya Chirsukh. The 10th International Conference on Knowledge-Based Economy & Global Management. Pages: 67-78. Year 2014. (Sep 12 2017 11:28AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn