Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,211

 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến biến động dân số thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  CN. Trần Lê Yên Hà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: T2012-04-11 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn