Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,346,380

 Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam + 1
Nơi đăng: Tuyển tập các báo cáo toàn văn HN toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lý và hóa lý thuyết, Ha Noi 8, Nov. 1997; Số: Kỷ yếu Hội nghị;Từ->đến trang: 290- 304;Năm: 1997
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn