Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,351,349

 So sánh tính năng kinh tế của động cơ Diesel khi sử dụng hỗn hợp biodiesel theo tỉ lệ B20, B25, B30 và DO
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam + 2
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ về Cơ khí, lần thứ IV 2015; Số: .;Từ->đến trang: 425-433;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn