Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,347,800

 XÂY DỰNG CƠ CHẾ LIÊN MINH GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC CHÂU ÂU
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS.TS. Trần Văn Nam*; TS. Trương Lê Bích Trâm; PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(117).2017;Từ->đến trang: 11;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày các giải pháp cụ thể để tăng cường chuyển giao công nghệ và hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp tại Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm của các trường đại học ở Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.. Các giải pháp tập trung vào: cơ cấu tổ chức; các tổ chức chuyển giao công nghệ độc lập; các nhà quản lý quy trình chuyển giao công nghệ; danh mục dịch vụ chuyên giao công nghệ; phương pháp tiếp thị chủ động; chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; các chương trình hỗ trợ tài chính và các nhóm nghiên cứu của nhà trường. Các đề xuất này nhằm mục đích góp phần giúp các trường đại học ở Việt Nam có những chuyển biến tích cực về chuyển giao công nghệ theo xu thế toàn cầu hóa trong thời gian đến.
ABSTRACT
This article presents specific solutions to the enhancement of technology transfer and cooperation between schools and enterprises in Vietnam based on experience of universities in Europe, the USA, Japan, South Korea, … The solutions focus on organizational mechanisms, independent transfer organizations, managers in charge of technology transfer processes, lists of technology transfer services, active marketing methods, the tranfer of technology to medium and small-sized enterprises, financial support programs and research teams of the universities. These suggestions are aimed at helping universities in Vietnam to make positive changes in technology transfer in line with the trend of globalization in time to come.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn