Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,346,944

 Khu du lịch Bà Nà - Hiện trạng môi trường và các giải pháp bảo vệ
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Van Nam
Nơi đăng: Tập san Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 7;Từ->đến trang: 99-106;Năm: 2002
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn