Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,370,094

 Experience Study of Various Effects of Pilot Diesel Fuel on Compression Ignition Engine using Liquefied Petroleum Gas
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam
Nơi đăng: Proceedings of The 2nd International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA2 2012), ISBN: 978-604-913-097-7; Hanoi
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: .;Từ->đến trang: 132- 140;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn