Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,354,497

 So sánh mô hình và thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến tính năng động cơ biogas
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2013,
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: .;Từ->đến trang: 449- 454;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn