Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,354,511

 Đánh giá khả năng sử dụng Butanol phối trộn vào xăng nhiên liệu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam và 2 cộng sự
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, (ISSN 0868-1531)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 01 (50);Từ->đến trang: 57- 64;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn