Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,346,644

 Xác định các thông số kết cấu và vận hành tối ưu của động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012, (ISSN: 1859-4182)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: .;Từ->đến trang: 505- 516;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn