Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,349,182

 Đánh giá mô hình tính toán bức xạ bồ hóng bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam và 2 cộng sự
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc; ngày 26-28/7/2007; Huế. (ISSN: 1859-4182)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: .;Từ->đến trang: 141- 150;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn