Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,942,255

 Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Diệp
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Trần Văn Nam
Số: KHCNTP-2002 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Khoa học

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn