Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,570,327

 Nghiên cứu đề xuất cơ chế kết hợp nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu giữa các trường đại học vớì doanh nghiệp
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trần Văn Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Võ Trung Hùng, Hoàng Dương Hùng,...
Số: B2006-ĐN02-20-TĐ ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn