Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,941,783

 Chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ cây dứa sợi (SISAL)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Trần Văn Nam
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
Số: B2000-III-15-TĐ ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn