Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,571,253

 Nghiên cứu tác động của các yếu tố đến chất lượng đào tạo của Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Lê Đức Thịnh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  Trần Văn Nam
marriage affairs open i want an affair
Số: B2000-III-17 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn