Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,941,934

 Nghiên cứu khả năng ứng dụng Butanol thay thế Ethanol trong xăng sinh học
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Huỳnh Tấn Tiến; Thành viên:  Trần Văn Nam
Số: Đ2011-02-07 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn