Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,057

 Lựa chọn đối tác Sáp nhập (M&A) trong quá trình tái cấu trúc Ngân hàng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh Tế “Ngân hang VIệt Nam-Bối cảnh và triển vọng” Tháng 09/2014; Số: 1;Từ->đến trang: 36-38;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn