Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='trinhvhd' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,654,713

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thị trường chứng khoán phái sinh: Cảnh báo rủi ro trong giai đoạn vận hành. Tác giả: Ts. Đinh Bảo NgọcThS. Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng. Số: 3. Trang: 24-29. Năm 2017. (Nov 2 2017 10:05AM)
[2]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Võ Hoàng Diễm TrinhVõ Hoàng Bảo. Tạp chí Khoa học Kinh tế (0866-7969). Số: 3. Trang: 70-75. Năm 2015. (Nov 2 2017 10:29PM)
[3]Tham luận: Lựa chọn đối tác Sáp nhập (M&A) trong quá trình tái cấu trúc Ngân hàng. Tác giả: ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh Tế “Ngân hang VIệt Nam-Bối cảnh và triển vọng” Tháng 09/2014. Trang: 36-38. Năm 2014. (Apr 21 2015 10:27PM)
[4]Bài báo: Nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của NHCSXH Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hòa NhânThs. Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 8. Trang: 52-55. Năm 2012.
(Apr 21 2015 10:14PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Determinants of Credit Risk of Commercial Banks in Vietnam. Authors: Ngô Lý Bảo QuỳnhVõ Hoàng Diễm TrinhVõ Hoàng Bảo. UHD-CTU Annual Economics and Business. No: 1. Pages: 42-49. Year 2017. (Nov 2 2017 10:21PM)
[2]Article: The impact of State ownership on profitability of Vietnamese commercial banks. Authors: Võ Hoàng Diễm TrinhLê Thị Tố Như. International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB). No: 3. Pages: 30-37. Year 2017. (Nov 2 2017 10:23PM)
[3]Presentations: The impact of foreign ownership on profitability of Vietnam firms listed on Ho Chi Minh stock exchange. Authors: Vo Hoang Diem Trinh Vo Thi Thuy Vy. Hội thảo quốc tế VEAM. Pages: 10-20. Year 2016. (Nov 2 2017 10:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn