Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,293

 Fatigue Life Model Including Crack Propagation for Wind Turbine Tower Base Connections
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trung. Q. Do ; John. W. van de Lindt ; and Hussam. N. Mahmoud
Nơi đăng: Conference Proceedings of Structures Congress 2014, ASCE; Số: 141;Từ->đến trang: 1606-1615;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Wind turbines are typically designed for a target service life of 20 years because of fatigue-related failures, which often occur in moving components such as the rotor and blades. Designing the tower to have the same lifetime as other components is required for optimizing the wind turbine. This study focuses on fatigue life of the wind tower due to a mode I fatigue of the welded base connection only. A model for fatigue assessment, including crack propagation, was developed for the tower base connection. The allowance of crack propagation is expected to extend the service life of the tower in comparison to conventional fatigue life analysis using the S-N curve approach. An illustrative example of fatigue life design for a typical 5-MW wind turbine in Colorado for different operational conditions is then presented. The results of this study will benefit the design of new wind turbine towers and condition evaluation of existing wind turbine towers.
ABSTRACT
Wind turbines are typically designed for a target service life of 20 years because of fatigue-related failures, which often occur in moving components such as the rotor and blades. Designing the tower to have the same lifetime as other components is required for optimizing the wind turbine. This study focuses on fatigue life of the wind tower due to a mode I fatigue of the welded base connection only. A model for fatigue assessment, including crack propagation, was developed for the tower base connection. The allowance of crack propagation is expected to extend the service life of the tower in comparison to conventional fatigue life analysis using the S-N curve approach. An illustrative example of fatigue life design for a typical 5-MW wind turbine in Colorado for different operational conditions is then presented. The results of this study will benefit the design of new wind turbine towers and condition evaluation of existing wind turbine towers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn