Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,981

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích dao động bộ giảm chấn bằng cột chất lỏng có điều chỉnh (TLCD) dùng phương pháp tuyến tính hoá tương đương. Tác giả: Lưu Xuân Hùng, Đỗ Quang Trung. Tuyển tập công trình khoa học- Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 8-Tập 1. Số: 620.1. Trang: 210 - 219. Năm 2008. (Mar 15 2011 8:42AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Multi-variate and single-variable flood fragility and loss approaches for buildings. Authors: Nofal, O., van de Lindt, J., Do, T.. Reliability Engineering and System Safety, ELSEVIER. No: 202. Pages: 1-16. Year 2020. (Jun 17 2020 11:21AM)
[2]Article: Hurricane Surge-Wave Building Fragility Methodology for Use in Loss, Damage, and Resilience Analysis. Authors: Do, T. Q., van de Lindt, J. W., and Cox, D. T.. Journal of Structural Engineering, ASCE. No: 146. Pages: 1-15. Year 2019. (Jun 17 2020 11:07AM)
[3]Presentations: Laboratory Validation and Inter-Model Comparisons of Non-breaking, Impulsive Breaking, and Broken Wave Interaction with Elevated Coastal Structures using IHFOAM and FLUENT. Authors: Hyoungsu Park Trung Do Tori Tomiczek Daniel T. Cox John W. van de Lindt. Coastal Engineering 2018 - 36th International Conference. Pages: 1-3. Year 2018. (Sep 27 2018 12:32PM)
[4]Presentations: Experimental Modeling of Wave Forces and Hydrodynamics on Elevated Coastal Structures Subject to Waves, Surge or Tsunamis: The Effect of Breaking, Shielding and Debris. Authors: Pedro LomonacoMohammad Shafiqual Alam, Pedro Arduino, Andre Barbosa, Daniel T. Cox, Oregon State University, Trung Do, Marc Eberhard, Michael Motley, Krishnendu Shekhar, Tori Tomiczek,Hyoungsu Park, John W. van de Lindt, Andrew Winter . Coastal Engineering 2018 - 36th International Conference. Pages: 1-3. Year 2018. (Sep 27 2018 12:18PM)
[5]Presentations: Physic-Based Component Fragility Model for Near-Coast Residential Wood Building Subjected to Hurricane Wave and Surge. Authors: Trung Q. Do, John W. van de Lindt, and Daniel T. Cox. Engineering Mechanics Institute Conference EMI-2018. Pages: 1-2. Year 2018. (Jun 29 2018 4:19AM)
[6]Article: Combined Wind-Wave-Surge Hurricane-Induced Damage Prediction for Buildings. Authors: Hassan Masoomi, John W. van de Lindt, Mohammad R. Ameri, Trung Q. Do, and Bret M. Webb. Journal of Structural Engineering, ASCE (SCI). No: 145-1. Pages: 1-15. Year 2018. (Nov 6 2018 4:50AM)
[7]Article: Numerical modeling of non-breaking, impulsive breaking, and broken wave interaction with elevated coastal structures: Laboratory validation and inter-model comparisons. Authors: Hyoungsu Park, Trung Q. Do, Tori Tomiczek, Daniel T. Cox, and John W. van de Lindt. Ocean Engineering, ELSEVIER (SCI). No: 158. Pages: 78-98. Year 2018. (Jun 29 2018 4:09AM)
[8]Presentations: Development of Physics-Based Building Fragility Surfaces for Near-Coast CommunityModeling. Authors: Trung Q. Do, Tori Tomiczek, John W. van de Lindt, and Daniel T. Cox. The 2017 4th International Conference on Coastal and Ocean Engineering (ICCOE 2017). Pages: 57-57. Year 2017. (Apr 4 2017 12:48AM)
[9]Article: Performance-based design methodology for inundated elevated coastal structures subjected to wave load. Authors: Trung Q. Do, John W. van de Lindt, Daniel T. Cox. Engineering Structures, ELSEVIER (SCI). No: 117. Pages: 250-252. Year 2016. (Apr 12 2016 11:46PM)
[10]Presentations: Performance-Based Design of Inundated Coastal Structures. Authors: Trung Q. Do, John van de Lindt, Daniel Cox. Engineering Mechanic Institute Conference - EMI 2016/PMC 2016. Pages: 217-217. Year 2016. (May 28 2016 3:33AM)
[11]Article: Fatigue Life of Wind Turbine Tower Bases throughout Colorado. Authors: Trung Q. Do ; Hussam Mahmoud, M.ASCE ; and John W. van de Lindt, F.ASCE. Journal of Performance of Constructed Facilities, ASCE (SCIE). No: 29 (4). Pages: 1-10. Year 2015. (Apr 12 2016 9:02PM)
[12]Article: Fatigue Life Fragilities and Performance-Based Design of Wind Turbine Tower Base Connections. Authors: Trung Q. Do, S.M.ASCE; John W. van de Lindt, F.ASCE; and Hussam Mahmoud, M.ASCE. Journal of Structural Engineering, ASCE (SCI). No: 141(7). Pages: 1-13. Year 2015. (Apr 12 2016 11:36PM)
[13]Article: Fatigue Life Model Including Crack Propagation for Wind Turbine Tower Base Connections. Authors: Trung. Q. Do ; John. W. van de Lindt ; and Hussam. N. Mahmoud. Conference Proceedings of Structures Congress 2014, ASCE. No: 141. Pages: 1606-1615. Year 2014. (Apr 12 2016 9:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn