Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,252,336

 Analysis of fuzzy query processing and optimization in fuzzy object-oriented database.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Tan Thuan, Truong Ngoc Chau, Tran Thi Thuy Trinh and Doan Van Ban,
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ 9 FAIR; Số: 01;Từ->đến trang: ISBN: 978-604-913-472-2, PP.41-4;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn