Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,253,465

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Statistics-theoretical approach for evaluating the similarity of fuzzy objects in fuzzy object-oriented database. Tác giả: Nguyen Tan Thuan, Truong Ngoc Chau, Tran Thi Thuy Trinh and Doan Van Ban. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia @ lần thứ XIX. Số: 01. Trang: PP.342-347. Năm 2016. (Apr 27 2018 9:35AM)
[2]Bài báo: Analysis of fuzzy query processing and optimization in fuzzy object-oriented database.. Tác giả: Nguyen Tan Thuan, Truong Ngoc Chau, Tran Thi Thuy Trinh and Doan Van Ban,. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ 9 FAIR. Số: 01. Trang: ISBN: 978-604-913-472-2, PP.41-4. Năm 2016. (Apr 27 2018 9:39AM)
[3]Bài báo: Tối ưu các truy vấn đệ quy hướng đối tượng dựa trên mô hình chi phí cơ sở. Tác giả: Trương Ngọc Châu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 2(37). Trang: 26-36. Năm 2010.
(Jan 15 2013 2:48PM)
[4]Bài báo: Tối ưu biểu thức điều kiện tìm kiếm trong các truy vấn đối tượng sử dụng các chỉ mục lồng. Tác giả: Trương Ngọc Châu, Đoàn Văn Ban. Tin học và Điều khiển. Số: Tập 27, Số 5. Trang: 341-353. Năm 2010. (Jan 15 2013 2:42PM)
[5]Bài báo: Dịch chuyển truy vấn OQL vào các phép tính bao hàm. Tác giả: Trương Ngọc Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 4(33). Trang: 11-19. Năm 2009. (Jan 15 2013 2:45PM)
[6]Bài báo: Gom cụm các đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng sử dụng ma trận khoảng cách. Tác giả: Trương Ngọc Châu, Đoàn Văn Ban. Tin học và Điều khiển
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tập 25, Số 2. Trang: 178-187. Năm 2009.
(Jan 15 2013 2:34PM)
[7]Bài báo: Tối ưu hóa các truy vấn đối tượng có chứa các biểu thức đường dẫn. Tác giả: Trương Ngọc Châu, Đoàn Văn Ban. Tin học và Điều khiển. Số: Tập 25, Số 3. Trang: 201-213. Năm 2009. (Jan 15 2013 2:36PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu tính ứng dụng của khai thác luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Tác giả: Trương Ngọc Châu, Phan Văn Dũng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12. Trang: 40-49. Năm 2005.
(Jan 15 2013 3:35PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: HHUSI: An efficient algorithm for hiding sensitive high utility itemsets. Authors: Huynh Trieu, V., Truong Ngoc, C., Le Quoc, H., Nguyen Thanh, L.. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST (Scopus). No: volume 257. Pages: First Online: 18 January 2019. Year 2019. (Oct 1 2019 10:29AM)
[2]Article: Algorithm for Hiding High Utility Sensitive Association Rule Based on Intersection Lattice. Authors: Vy Huynh Trieu; Chau Truong Ngoc; Hai Le Quoc; Nguyen Nguyen Si. Proceeding of IEEE International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR). No: 10.1109/MAPR.2018.8337512. Pages: 1-6. Year 2018. (Apr 27 2018 10:12AM)
[3]Article: A New Approach for Query Processing and Optimization Base on the Fuzzy Object Algebra and Equivalent Transformation Rules. Authors: Nguyen Tan Thuan, Truong Ngoc Chau, Tran Thi Thuy Trinh and Doan Van Ban. Transactions on Machine Learning and Artificial Intelligence, Society for Science and Education, United Kingdom. No: Volume 5, No 2, ISSN:2054-7390. Pages: 18-30. Year 2017. (Apr 27 2018 9:42AM)
[4]Article: A New Approach for Query Processing and Optimization in Fuzzy Object-Oriented Database. Authors: Thuan T. Nguyen, Ban V. Doan, Chau N. Truong, Trinh T. T. Tran. Information Systems Design and Intelligent Applications, Proceedings of Fourth International Conference INDIA 2017 (Springer Link). No: volume 672. Pages: 49-63. Year 2017. (Apr 27 2018 10:03AM)
[5]Article: Mining Fuzzy Frequent Itemsets Using Node List. Authors: Chau N. Truong, Trinh T. T. Tran, Giang L. Nguyen, Thuan T. Nguyen. Information Systems Design and Intelligent Applications, Proceedings of Fourth International Conference INDIA 2017 (Springer Link). No: AISC, volume 672. Pages: 37-48. Year 2017. (Apr 27 2018 10:07AM)
[6]Article: Quasi-periodic action recognition from monocular videos via 3D human models and cyclic HMMs. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke, Jenq-Neng Hwang, Pham Van Tuan, Truong Ngoc Chau. IEEE. No: The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications. Pages: 110-113. Year 2012. (Oct 1 2019 10:42AM)
[7]Article: Clustering Objects in Object-Oriented Databases based on vectors space. Authors: Trương Ngọc Châu. International Journal of Advanced Research in Computer Science, Indian
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 1 (2). Pages: 98-102. Year 2010.
(Jan 15 2013 2:50PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn