Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,253,730

 Thiết kế hệ thống chương trình trợ giúp chia thời khóa biểu và phân phòng học cho các trường đại học
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Trương Ngọc Châu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Đặng Thiên Bình, Phạm Văn Phi
Số: CB2005 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn