Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,440

 Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ bã thải trồng nấm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Tú Trinh, Ksor Nhơn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường, Gia Lai; Số: ISSN 1859-1442, No. 6, 2017 .;Từ->đến trang: Chưa cập nhật;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đề tài sử dụng 3 loại chế phẩm vi sinh vật khác nhau để sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ bã thải trồng nấm và phân bò. Trong 10 ngày đầu, nhiệt độ đống ủ luôn duy trì ở mức 50 – 540C, sau 60 ngày ủ nhiệt độ giảm dần về gần bằng với nhiệt độ môi trường. Các chỉ tiêu OM, N tổng, K2O hữu hiệu, P2O5 hữu hiệu xác định lần lượt là 13.64%, 0.85%, 0.44% và 0.13% sau 60 ngày ủ. Hàm lượng các kim loại nặng (Pb, As, Hg, Cd) của mẫu phân hữu cơ bổ sung CPVS3 khi đem đi phân tích đều nằm dưới ngưỡng quy định theo thông tư 41/BNN và PTNT. Sản phẩm phân hữu cơ sinh học từ CPVS3 khi đem đi trồng thử nghiệm trên cây cải ngọt cho thấy cây sinh trưởng, phát triển rất tốt và đạt 11.5 lá/cây và chiều cao đạt trung bình 20.2 cm. Kết quả nghiên cứu này cho thấy chế phẩm sinh học CPVS3 cho ra sản phẩm phân hữu cơ sinh học đạt chất lượng có thể đưa vào sản xuất nông nghiệp an toàn.
ABSTRACT
A study was carried out to identify suitable microbial formulation for produce bio-organic fertilizer from mushroom culture residues and cattle manure. In the first 10 days, the temperature was always maintained at 50 - 540C. After 60 days of composting, the temperature is gradually reduced to about the same as the temperature. After 60 days of incubation, indicators OM, total N, available K2O and P2O5 were determined 13.64%, 0.85%, 0.44% and 0.13%c respectively. The concentration of heavy metals (Pb, As, Hg, Cd) of the bio-organic fertilizer supplementing CPVS3 was lower compared to the Vietnamese standard. Besides, the vegetables (Brassica rapa sp. Chinensis ) were growth very well on the bio-organic compost supplementing CPVS3 and reached 11.5 leaves / tree with average height was 20.2 cm. The result suggested that bio-products from Mushroom Culture Residues and cow manure which supplemented CPVS3 can be used for safe agricultural production.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn