Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tính toán và vẽ Đường Ảnh hưởng Nội lực Cầu cong tại các nút Giao thông khác mức trong đô thị. Tác giả: Trần Thanh Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (23). Trang: 7 - 12. Năm 2007. (May 27 2011 8:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Performance of hot mix asphalt containing recycled asphalt pavement. Authors: Binh Tran and Rayya Hassan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Transportation Research Record, Journal of Transportation Research Board, National Academy of Sciences, The United States. No: 2205, Vol. 3. Pages: 121 - 129. Year 2011. (Jun 10 2011 1:29PM)
[2]Presentations: Effects of Increased Reclaimed Asphalt Pavement on the Performance of a Recycled Hot Asphalt Mix. Authors: Binh Tran and Rayya Hassan. Published in the proceedings of the 24th ARRB conference, Melbourne, Oct 2010, Australian Road and Research Board (ARRB) Group Ltd, Vermont South, Australia
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2010.
(Jun 10 2011 1:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn