Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế bộ chuyển đổi DC/DC mới cho hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời. Tác giả: TS. Trịnh Trung Hiếu*; TS. Đoàn Anh Tuấn*; TS. LÊ THỊ TỊNH MINH*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 23. Năm 2019. (Jun 5 2019 11:09AM)
[2]Bài báo: Tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của Lưới điện phân phối mạch vòng kín - Vận hành hở bằng phương pháp trạng thái. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; TS. Trần Tấn Vinh*; TS. Trịnh Trung Hiếu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 31. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế bộ sạc pin nhanh cho xe ô tô điện . Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; TS. Trịnh Trung Hiếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 156. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Application of Linear Quadratic Regulator to Control Directly Power for DFIG Wind Turbine. Authors: Dinh Chung Phan , Trung Hieu Trinh. J. Electrical Systems. No: 15-1. Pages: 42-52. Year 2019. (Jan 7 2020 10:27AM)
[2]Article: Maximum Power Extraction Method for a Doubly-fed Induction Generator Wind Turbine. Authors: Dinh Chung Phan, Trung Hieu Trinh. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). No: Vol8.No2. Pages: 711-722. Year 2018. (Jan 7 2020 10:22AM)
[3]Article: Design and implementation of a highly intergrated dual active bridge micro-converter. Authors: Kerachev.L; Trinh. T.H; Lembeye. Y; Crebier. J-C . Power Electronics, IEEE Transactions on. No: Vol 31 issue 8. Pages: 5635-5643. Year 2016. (Dec 29 2015 4:16PM)
[4]Article: An Integration of Buck Converter Topology for High Efficiency Used in LED Driver Circuit. Authors: Trinh Trung Hieu; Nguyen Huu Hieu. 2015 IEEE 2nd International Future Energy Electronics Conference (IFEEC), Taipei, Taiwan, November 2015. No: 978-1-4799-7655-3. Pages: 1-6. Year 2015. (Dec 28 2015 3:57PM)
[5]Article: An Integration of Dual Active Bridge DC/DC converters Used in Micro Converters Networks. Authors: T. H. Trinh, J-C. Crebier, N. Rouger, Y. Lembeye. Power Electronics/Intelligent Motion/Power Quality PCIM Europe Conference 2012.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 1553-572X. Pages: 231-236. Year 2012.
(Nov 17 2014 12:03AM)
[6]Article: Integrated Low Power Low Voltage Isolated Switch Mode Power Supply. Authors: T.H. Trinh, T.H. Phung, JC. Crébier, N. Rouger, Y. Lembeye. IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society. No: 13220742. Pages: 500-505. Year 2012. (Nov 16 2014 11:53PM)
[7]Article: Intergrated converter used in micro converters networks. Authors: T. H. Trinh, J-C. Crebier, N. Rouger, Y. Lembeye. électronique de puissance du futur, EPF 2012. No: 3320451. Pages: 402-407. Year 2012. (Nov 17 2014 12:11AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn