Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,537

 Kiểm soát phát thải bụi kích thước nano bằng thiết bị lọc bụi tĩnh điện dạng nhiều kim - tấm bản
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Minh Phương
Nơi đăng: Journal of Science and Technology; Số: 53 (3A);Từ->đến trang: 337-342;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Many experimental and numerical modeling studies have been conducted to improve the performance of the electrostatic precipitators which are used widely in industries to control particulate matter emissions. In this study, multipoint-to-plane electrostatic precipitators (MPP-ESPs) which are one type of ESP devices were investigated for the control of nanoparticles and sub-micron particles with the advantages of low pressure drop and high particle collection efficiency. Experimental results show that the collection efficiency of the present MPP-ESPs could reach 97.6 % at applied voltage of +16 kV and the flow rate of 30 L/min. Furthermore a numerical model was developed to predict the particle collection efficiency in the these ESPs by using Eulerian and Lagrangian methods for particles with diameter dp ≤ 100 nm and dp > 100 nm, respectively. Present MPP-ESPs could be used as efficient particle removal devices and the model could facilitate the design and scale-up of these ESPs to control nano- and submicron particles.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn