Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,877

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kiểm soát phát thải bụi kích thước nano bằng thiết bị lọc bụi tĩnh điện dạng nhiều kim - tấm bản. Tác giả: Trần Thị Minh Phương. Journal of Science and Technology. Số: 53 (3A). Trang: 337-342. Năm 2015. (Dec 22 2015 10:57PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Novel Wire-on-Plate Electrostatic Precipitator (WOP-EP) for Controlling Fine Particle and Nanoparticle Pollution. Authors: Ziyi Li, Yingshu Liu, Yi Xing, Thi Minh Phuong Tran, Chuenjinn Tsai. Environ. Sci. Technol., Article ASAP
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 49 (14). Pages: 8683–8690. Year 2015.
(Dec 22 2015 11:05PM)
[2]Presentations: Numerical Modeling of Fine particle Collection Efficiency of Wire-on-plate Electrostatic Precipitator. Authors: Thi Minh Phuong Tran, Ziyi Li, Chuen-Jinn Tsai. 2015 Asian Aerosol Conference (AAC2015). Pages:.. Year 2015. (Dec 22 2015 11:13PM)
[3]Article: Response to Comment on “Modeling and Validation of Nanoparticle Charging Efficiency of a Single-Wire Corona Unipolar Charger”. Authors: Chih-Liang Chien, Chuen-Jinn Tsai, Tran Thi Minh Phuong. Aerosol Science and Technology. No: 48:12. Pages: iv-vi. Year 2014. (Dec 22 2015 11:19PM)
[4]Presentations: Particle Collection Efficiency of Multipoint-to-Plane Electrostatic Precipitators. Authors: Thi-Minh-Phuong Tran, Thi-Cuc Le, Chuen-Jinn Tsai
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 21st International Conference on Aerosol Science and Technology (2014ICAST)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Pages: 43. Year 2014.
(Dec 22 2015 11:24PM)
[5]Article: Study of the Collection Efficiency of Multipoint-to-Plane Electrostatic Precipitators. Authors: Thi-Cuc Le, Bing-Tsai Wang, Thi-Minh-Phuong Tran, Chuen-Jinn Tsai. 8th Asia-Pacific International Symposium on the Basics and Applications of Plasma Technology (APSPT-8, 2013). No: OA-04. Pages: 57. Year 2013. (Dec 22 2015 11:21PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn