Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,110,980

 Cải tiến thiết bị lọc bụi tĩnh điện kiểu dây trên tấm bản để kiểm soát ô nhiễm bụi PM2.5
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ziyi Li, Yingshu Liu, Yi Xing, Thi Minh Phuong Tran, Chuenjinn Tsai
Nơi đăng: Environ. Sci. Technol., Article ASAP
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 49 (14);Từ->đến trang: 8683–8690;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
A new wire-on-plate electrostatic precipitator (WOP-EP), where discharge wires are attached directly on the surface of a dielectric plate, was developed to ease the installation of the wires, minimize particle deposition on the wires, and lower ozone emission while maintaining a high particle collection efficiency. For a lab-scale WOP-EP (width, 50 mm; height, 20 mm; length, 180 mm) tested at the applied voltage of 18 kV, experimental total particle collection efficiencies were found as high as 90.9–99.7 and 98.8–99.9% in the particle size range of 30–1870 nm at the average air velocities of 0.50 m/s (flow rate, 30 L/min; residence time, 0.36 s) and 0.25 m/s (flow rate, 15 L/min; residence time, 0.72 s), respectively. Particle collection efficiencies calculated by numerical models agreed well with the experimental results. The comparison to the traditional wire-in-plate EP showed that, at the same applied voltage, the current WOP-EP emitted 1–2 orders of magnitude lower ozone concentration, had cleaner discharge wires after heavy particle loading in the EP, and recovered high particle collection efficiency after the grounded collection plate was cleaned. It is expected that the current WOP-EP can be scaled up as an efficient air-cleaning device to control fine particle and nanoparticle pollution.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn