Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,250,041

 Những yêu cầu về việc xây dựng và giải quyết các tình huống pháp luật của học phần Tư pháp quốc tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trần Thị Ngọc Sương*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 8(105).2016;Từ->đến trang: 67-71;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng tình huống là một phương pháp phổ biến trong giảng dạy các môn học về luật pháp nhằm nâng cao tính chủ động, tính hứng thú trong học tập và rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp của người học. Xuất phát từ những đặc thù của học phần Tư pháp quốc tế, bài viết sẽ phân tích các yêu cầu cơ bản đối với việc xây dựng các tình huống pháp luật về tính gắn bó với nội dung bài học, tính sinh động, tính thực tiễn và tính bao quát, điển hình của từng loại quan hệ pháp lý mà Tư pháp quốc tế điều chỉnh. Đồng thời, bài viết cũng đề xuất một số cách thức sử dụng tình huống pháp luật trong các giờ lý thuyết và giờ thảo luận tại lớp học. Các kỹ năng giải quyết bài tập tình huống cũng được đưa ra nhằm giúp sinh viên nắm vững để học tập có hiệu quả hơn học phần Tư pháp quốc tế.
ABSTRACT
Case studies are popularly applied in teaching law subjects with an aim to enhance students’ activeness, interest and professional skills. This article, based on Private International Law identities, analyzes some basic requirements for designing and solving legal case studies in terms of cohesiveness, vividness, practicality, extensiveness and typicalness in specific civil law relationships adjusted by this branch of law. The article also proposes some case study solving procedures for law lecturers to apply in theoretical and discussion hours. Moreover, fundamental case study solving techniques are introduced to students to help them attend the course of Private International Law more effectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn