Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,632,535

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý luận Nhà nước và Pháp luật phương Đông
Ngành: Khoa học XHNV
 2016 Sinh viên ngành Đông phương học  Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
[2]Hệ thống pháp luật Việt Nam
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2009 Sinh viên ngành Quốc tế học  Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
[3]Tư pháp quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2008 Sinh viên ngành Quốc tế học  Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
[4]Luật biển quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2008 Sinh viên ngành Quốc tế học, Đông phương học  Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
[5]Công pháp quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2007 Sinh viên ngành Quốc tế học  Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn