Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,249,806

 Cơ sở pháp lý, thực tiễn quốc tế về cấm đánh bắt cá và trường hợp của Trung Quốc ở Biển Đông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Ngọc Sương
Nơi đăng: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật; Số: 9(353) 2017;Từ->đến trang: 47-59;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết giới thiệu các quy định của luật pháp quốc tế về cấm đánh bắt cá và phân tích các hoạt động cấm đánh bắt cá trong những năm gần đây ở một số quốc gia ven biển trên thế giới; đồng thời đánh giá tính hợp pháp của các lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đã áp dụng ở Biển Đông từ năm 1999 và ý định của họ tại Biển Đông.
ABSTRACT
This paper introduces international law on fishing ban and analyzes such ban imposed by some coastal states around the world in recent years. It then assesses the legality of China's fishing ban since 1999 in the South China Sea (East Sea) to clarify Chinese intention in this Sea.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn