Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thẩm định chi tiết trong mua lại và sáp nhập -Trường hợp của ngân hàng hoàng gia Scotland
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Ngọc Vỹ
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và kinh doanh COMB 2013; Số: 1;Từ->đến trang: 291-302;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn