Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,152

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Lực tài trợ nội tại - Giải pháp cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thị Ngọc Vỹ. Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 06. Trang: 18-28. Năm 2014. (Sep 19 2019 5:33PM)
[2]Bài báo: Tài trợ chuổi cung ứng- Giải pháp về vốn và tồn kho của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Ngọc Vỹ, Nguyễn Thị Nhã Uyên. Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 03. Trang: 51-62. Năm 2013. (Sep 19 2019 5:30PM)
[3]Tham luận: Thẩm định chi tiết trong mua lại và sáp nhập -Trường hợp của ngân hàng hoàng gia Scotland. Tác giả: Trần Thị Ngọc Vỹ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và kinh doanh COMB 2013. Trang: 291-302. Năm 2013. (Sep 19 2019 5:37PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết trò chơi cho các hệ thống đồng tạo giá trị. Tác giả: Trương Hồng Trình, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thị Ngọc Vỹ. Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 1. Trang: 67-74. Năm 2013. (Sep 19 2019 5:26PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Board connections and post-merger performance: Evidence from an emerging economy. Authors: Tran Thi Ngoc Vy, Huy Nguyen. International conference on Management and Business. No: 2019. Pages: 1-15. Year 2019. (Jun 17 2020 11:54AM)
[2]Presentations: Director network continuity and acquirers’ stock returns in emerging markets: Evidence from India. Authors: Tran Thi Ngoc Vy. International Conference on Contemporary Issue: Economics, Management and Business. Pages: 1-30. Year 2019. (Oct 15 2019 5:32PM)
[3]Presentations: Independent director busyness and external finance: Evidence from an emerging market. Authors: Tran Thi Ngoc Vy. International Conference for Young Researchers in Economics and Business 2019. Pages: 1-19. Year 2019. (Oct 22 2019 6:36AM)
[4]Presentations: How does director network continuity affect acquisition performance: The case of India. Authors: Tran Thi Ngoc Vy, Hang Le, David Paton. Proceedings of the 2017 British Academy of Management Conference, BAM 2017, Warwick, UK. Pages: 1-32. Year 2017. (Sep 19 2019 5:44PM)
[5]Presentations: How does director network continuity affect acquisition performance: The case of India. Authors: Tran Thi Ngoc Vy, Hang Le, David Paton. 4th Young Finance Scholars’ Conference, UK. Pages: 1-32. Year 2017. (Oct 15 2019 5:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn