Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,626,457

 Research on using solar energy for fishermen to speed up the development of fisheries in Danang city
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thanh Son
Nơi đăng: Tạp chí khoa hoc và công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 8-2012;Từ->đến trang: 180-183;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt 1 hệ thống điện mặt trời cấp điện cho các tàu đánh cá để cấp điện liên tục, ổn định cho các thiết bị thông tin liên lac, định vị và dò tìm cá
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Research, design, fabrication and installation of one solar system to provide electricity continuously and stably to fishing vessels for communication, navigation and fish detection.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn