Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của lượng không khí cấp vào đến nồng độ CO trong quá trình hóa khí. Tác giả: Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118) quyển 1. Trang: 55-57. Năm 2017. (Nov 14 2017 8:45AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế lò đốt rác mini hộ gia đình nông thôn. Tác giả: Trần Văn Vang, Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118) quyển 1. Trang: 68-72. Năm 2017. (Nov 14 2017 8:48AM)
[3]Bài báo: Một số kết quả của việc nâng cao hiệu suất lò hơi sau khi lắp đặt bộ hâm nước. Tác giả: Trần Thanh Sơn, Phan Quý Trà. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118) quyển 2. Trang: 48-50. Năm 2017. (Nov 14 2017 8:53AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá công nghệ kết hợp năng lượng mặt trời với hydro cấp điện độc lập cho vùng sâu. Tác giả: Nguyễn Quốc Huy, Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120). Trang: 1-6. Năm 2017. (Nov 14 2017 8:58AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá đặc tính của dầu sinh học từ quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối. Tác giả: Phạm Duy Vũ, Hoàng Dương Hùng, Trần Văn Vang, Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118) quyển 2. Trang: 60-63. Năm 2017. (Nov 14 2017 8:51AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu quá trình hóa khí mùn cưa trong tầng sôi. Tác giả: Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(106). Trang: 33-37. Năm 2016. (Nov 14 2017 8:40AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu quá trình hóa khí than cám trong tầng sôi. Tác giả: Trần Thanh Sơn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 188-191. Năm 2016. (Nov 14 2017 8:43AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng chương trình SSAT để đánh giá hệ thống hơi trong công nghiệp. Tác giả: Trần Thanh Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí khoa hoc và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 3-2014. Trang: 56-59. Năm 2014.
(Jan 12 2016 11:09AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu, lắp đặt mô hình điện năng lượng mặt trời có nối lưới điện tiêu thụ. Tác giả: Lê Quang Nam, Trần Thanh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11-2014. Trang: 39-42. Năm 2014. (Jan 12 2016 11:18AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò hóa khí phục vụ nghiên cứu. Tác giả: Trần Thanh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5-2014. Trang: 87-90. Năm 2014. (Jan 12 2016 11:16AM)
[11]Bài báo: Research on using solar energy for fishermen to speed up the development of fisheries in Danang city. Tác giả: Tran Thanh Son. Tạp chí khoa hoc và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8-2012. Trang: 180-183. Năm 2012. (Jan 12 2016 11:05AM)
[12]Bài báo: Phương hướng ứng dụng công nghệ đốt tầng sôi ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Đào Ngọc Chân, ThS Trần Thanh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ Nhiệt. Số: 6/2001. Trang: 2-4. Năm 2001. (Jan 12 2016 10:52AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluation of high-repetition-rate excitation discharge in TEA gas laser with supersonic gas flow. Authors: Go Imada, Tran Thanh SON, Masataro Suzuki and Wataru Masuda. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. No: 7131. Pages: 1-8. Year 2008. (Nov 14 2017 8:34AM)
[2]Article: Stabilization of discharge by controlling shock waves in high-pressure, pulsed glow discharge apparatus with supersonic flow. Authors: Go Imada, Tran Thanh SON, Masataro Suzuki and Wataru Masuda. The 54th Spring meeting, JSAP. No: AP 071108. Pages: 94-98. Year 2007. (Jan 12 2016 11:30AM)
[3]Presentations: Highly Repetitive Pulse discharge for TEA laser Excitation in supersonic flow. Authors: Tran Thanh SON, Go Imada, Masataro Suzuki and Wataru Masuda
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. CLEO, The 7th Pacific Rim Conference on Laser and Electro-Optics. Pages: 185-186. Year 2007. (Jan 12 2016 11:43AM)
[4]Article: Characteristics of Double-Pulse Discharge in Supersonic Flow for Excimer Laser Excitation. Authors: Tran Thanh SON, Go Imada, Masataro Suzuki and Wataru Masuda. Journal of Japan Applied Physics. No: Vol 46-No 7A. Pages: 4268-4275. Year 2007. (Jan 12 2016 11:36AM)
[5]Article: Effects of Supersonic Flow Channel Configuration on Pulse Discharge for Excimer Laser Excitation. Authors: Tran Thanh SON, Go Imada, Masataro Suzuki and Wataru Masuda
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Journal of Japan Applied Physics. No: vol 46 No 2. Pages: 787-794. Year 2007. (Jan 12 2016 11:35AM)
[6]Article: Observation on Instability of Excitation Discharge in TEA Gas Lasers with Supersonic Flow. Authors: Go Imada, Tran Thanh SON, Masataro Suzuki and Wataru Masuda. Proceedings of SPIE. No: 6346. Pages: 6346A3-1-8. Year 2006. (Jan 12 2016 11:25AM)
[7]Article: Influence of Shock Wave on Collapse of High-Pressure Pulsed Glow Discharge. Authors: Takanori Suzuki, Tran Thanh SON, Go Imada, Masataro Suzuki, Wataru Masuda and Kiyoshi Yatsui. The Japan Society of Mechanical Engineers ISSN: 2424-2772. No: 42. Pages: 297-298. Year 2005. (Nov 14 2017 8:25AM)
[8]Article: Observation of Pulse Electric Discharge in Supersonic Flow. Authors: Tran Thanh SON, Geczi Ferenc, Go Imada, Masataro Suzuki, Kiyoshi Yatsui and Wataru Masuda
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of 2005 JSASS-KSAS joint International Symposium on Aerospace Engineering. No: 1-2005. Pages: 29-32. Year 2005. (Jan 12 2016 11:21AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn