Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,626,351

 Observation of Pulse Electric Discharge in Supersonic Flow
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thanh SON, Geczi Ferenc, Go Imada, Masataro Suzuki, Kiyoshi Yatsui and Wataru Masuda
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Proceedings of 2005 JSASS-KSAS joint International Symposium on Aerospace Engineering; Số: 1-2005;Từ->đến trang: 29-32;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn