Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Thị Phương Thảo
Đề tài: AN INVESTIGATION INTO THE DIFFICULTIES IN PERFORMANCE OF MINIMAL PAIRS /p/-/b/, /t/- /d/, /tʃ/-/dʒ/ ENCOUNTERED BY THE STUDENTS IN GRADE 7 AT VICTORY SCHOOL AND SOME SOLUTIONS

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[2]Lê Thị Nhung
Đề tài:

An investigation into loss and gain in the translation of a comic “The adventures of tintin: tintin in America” into Vietnamese version “Những cuộc phưu lưu của tintin: tintin trên đất Mỹ”

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn