Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Áp dụng quan điểm ngôn ngữ học tri nhận về các động từ tri giác trong dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ. Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội. Số: 02(81). Trang: 35-37. Năm 2020. (Mar 18 2020 3:15PM)
[2]Bài báo: Lỗi phát âm các cặp âm tối thiểu /p/-/b/, /t/-/d/, /tʃ/-/dʒ/: Trường hợp học sinh THCS Trường Victory. Tác giả: TS. Trần Thị Thùy Oanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 8, 2020. Trang: 108. Năm 2020. (Oct 5 2020 2:57PM)
[3]Bài báo: Cơ chế tri nhận trong các diễn đạt ẩn dụ dựa trên các giác quan trong tiếng Việt. Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 10(290). Trang: 39-43. Năm 2019. (Mar 18 2020 3:11PM)
[4]Bài báo: A study on the semantic field of sight in English and Vietnamese under the view of cognitive linguistics. Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Ngôn ngữ học Việt Nam: 30 năm đổi mới và phát triển". Số: 1. Trang: 469 - 482. Năm 2017. (Jun 12 2017 10:38PM)
[5]Bài báo: Động từ chỉ sự tri giác bằng giác quan trong tiếng Anh và tiếng Việt (dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận). Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(253)-2016. Trang: 42-46. Năm 2016. (Mar 9 2017 10:12PM)
[6]Bài báo: Cơ sở tri nhận nghĩa ẩn dụ "hạnh phúc" trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(241)2015. Trang: 86-88. Năm 2015. (Apr 4 2016 9:51PM)
[7]Bài báo: Basic features of conceptual metaphor in the cognitive linguistic view . Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(63). Trang: 162 - 166. Năm 2013. (May 21 2013 9:28PM)
[8]Bài báo: Những khó khăn trong triển khai xếp hạng trường đại học ở Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đánh giá - Xếp hạng các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Số: 1. Trang: 25 - 28. Năm 2010. (May 21 2013 9:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Should Peer E-comments Replace Traditional Peer Comments?. Authors: Pham Vu Phi Ho Luong Thi Kim Phung, Tran Thi Thuy Oanh, Nguyen Quang Giao. International Journal of Instruction. No: Vol. 13 No. 1. Pages: 295-314. Year 2020. (Mar 18 2020 3:02PM)
[2]Article: The Effects of the Process Approach on High School Students’ Writing Performances. Authors: Pham Vu Phi Ho, Nguyen Minh Thien, Tran Thi Thuy Oanh, Do Thi Phuong Trinh. International Journal of English Linguistics. No: Vol.10 No.2. Pages: 406-413. Year 2020. (Apr 16 2020 11:19PM)
[3]Article: Characteristics of Conceptual Metaphor: A Case of Metaphorical Expressions Based on Human Senses in Vietnamese. Authors: Tran Thi Thuy Oanh. International Journal of Language and Linguistics. No: 7(5). Pages: 248-252. Year 2019. (Oct 8 2019 12:30PM)
[4]Article: A Cognitive Study of Expressions Based on Hearing in English and Vietnamese. Authors: Tran Thi Thuy Oanh. The Asian Conference on Language Learning 2018. No: ISSN: 2433-7544 (online), ISSN: 2433-7587 (print). Pages: 139-145. Year 2018. (Jul 1 2018 11:25PM)
[5]Article: A Study on using Cognitive - oriented method on Teaching English idioms as Conceptual Metaphors for Vietnamese learners. Authors: Trần Thị Thùy Oanh. Proceedings of English language Innovation, Implementation, and Sustanability. No: 1. Pages: 252 - 260. Year 2015. (Jun 6 2016 12:00AM)
[6]Article: A Study on the Media to Express Interpersonal Meaning in English. Authors: Trần Thị Thùy Oanh. Proceedings of The 7th International Conference on Educational Research: Challenging Education for Futture Change. No: ISBN: 978-616-223-442-2. Pages: 564-574. Year 2014. (Dec 18 2014 10:06AM)
[7]Presentations: Applying the cognitive linguistic view of metaphor on innovating the teaching of english for Vietnamese learners. Authors: Trần thị Thùy Oanh. Proceeding of the 7th International Conference on Educational Reform 2014. Pages: 179 - 190. Year 2014. (Mar 17 2014 6:53PM)
[8]Article: Approaching and innovating the method of teaching and learning Vietnamese syntax under the light of Word Grammar. Authors: Trần Thị Thùy Oanh. The International Journal of Educational Administration and Development
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 3 (1), 2012 ISSN: 1906-7992. Pages: 86 - 91. Year 2012.
(May 21 2013 9:18PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn