Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,595,808

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển kỳ thực tập nhận thức và kiến tập cho sinh viên Phân hiệu. Tác giả: Trần Thị Thanh Sang & Đỗ Anh Tuấn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tập san trường. Số: 12345. Trang: 10-15. Năm 2014. (Sep 9 2014 6:44AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn