Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,494,636

 Ứng dụng jQuery nâng cao khả năng tương tác với người dùng cho Hệ thống điều hành tác nghiệp Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Anh Tuấn*; Trần Nguyễn Việt Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 84;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về việc ứng dụng thư viện mã nguồn mở Javascript jQuery vào hệ thống điều hành tác nghiệp của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), đây là một hệ thống chạy trên nền Web tại địa chỉ http://dieuhanh.udn.vn. Mục đích nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa hệ thống và người sử dụng thông qua các đối tượng như menu, tab, grid, notification, message,… giúp cho người sử dụng có thể tương tác với hệ thống một cách dễ dàng, trực quan, sinh động giống như một ứng dụng trên nền Desktop thông thường. Kết quả nghiên cứu là một hệ thống điều hành tác nghiệp dễ sử dụng, hoạt động hiệu quả đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra, tạo tiền đề cho việc xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ ĐHĐN trong tương lai.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
In this article, we present the research results of using the Javascript jQuery open source library for the Operations Management System of Danang University. This system is an application that runs on web at http://dieuhanh.udn.vn. The research is aimed to improve interoperability between the system and users through the objects like menus, tabs, grids, notification, messages,... which help users interact with the system easily, visually and lively like a normal desktop application. The result of this research is an easy-to-use and effective Operations Management System which meets all set requirements and lays a foundation for the study and construction of information systems for Danang University in the future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn