Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,912

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình .Net
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 HS TCCN, SV CĐ  Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 HS TCCN, SV CĐ
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[3]Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 HS TCCN, SV CĐ  Đại học Đà Nẵng
[4]Lập trình trực quan với Visual Basic 6.0
Ngành: Công nghệ thông tin
 2003 HS TCCN, SV CĐ
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[5]Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2003 HS TCCN, SV CĐ
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Đại học Đà Nẵng
[6]Kỹ thuật Lập trình (C, Pascal)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2002 HS TCCN, SV CĐ  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn