Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,683,628

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp phục vụ cho Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescr
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Phạm Anh Tuấn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: Đ2013-01-12 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Xây dựng một hệ thống điều hành tác nghiệp đáp ứng được các nhu cầu công việc thực tế của Đại học Đà Nẵng, hệ thống có hỗ trợ thông tin để lãnh đạo ra quyết định. Ngoài ra, hệ thống phải sử dụng chứng thực tập trung thông qua giao thức LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) để cho phép trong tương lai mỗi người sử dụng chỉ cần một tài khoản duy nhất để đăng nhập các hệ thống thông tin của Đại học Đà Nẵng.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn