Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,276

 Lý giải hiện tượng bán đất nông nghiệp của người nông dân Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Đình Tuân
Nơi đăng: Tạp chí Tâm lý học; Số: ISSN 1859-0098;Từ->đến trang: Trang 59 - 63;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc người dân thành phố Đà Lạt bán đất nông nghiệp một cách ồ ạt đang ảnh hưởng đến sinh kế của họ, nhiều người dân sau khi bán hết đất nông nghiệp đã lâm vào hoàn cảnh khốn khó, thất nghiệp, tệ nạn xã hội. Kết quả nghiên cứu thực trạng bán đất nông nghiệp của người nông dân thành phố Đà Lạt và những ảnh hưởng của nó đến sinh kế của người nông dân, từ đó tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm ổn định tâm lý, đảm bảo sinh kế cho người nông dân tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
ABSTRACT
The people of the city of Dalat sale of agricultural land is massively affect their livelihoods, many people after selling off agricultural land has been in hard times, unemployment, social evils. Results of a baseline study sale of agricultural land of farmers of Dalat and its impact on the livelihoods of farmers, from which the author proposes a number of recommendations to stabilize sentiment, ensuring livelihoods for farmers in Da Lat city, Lam Dong province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn