Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,465

 Sự phối hợp trong đào tạo nghề công tác xã hội giữa khoa tâm lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN với Trung tâm Cung cấp dịch vụ CTXH thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Đình TuânThS. Bùi Văn Vân
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học Bộ giáo dục & Đào tạo; Số: 12-2013;Từ->đến trang: Trang 151-155.;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khoa tâm lý giáo dục – Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã phố hợp với các cơ sở xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, nhất là Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH Thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Hỗ trợ nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đầu ra, phối hợp tổ chức hoạt động, nghiên cứu khoa học... Đặc biệt là hợp tác trong việc xây dựng mạng lưới thực hành, thực tập cho sinh viên bước đầu đã đạt được hiệu quả nhất định.
ABSTRACT
Educational psychology - University of Pedagogy - University of Danang City with social facilities in the area of Da Nang City, the Center is providing social services Danang in various fields various human resource support, share experiences, support output, co-organized activities, scientific research ... Especially in building collaborative networks of practice, practice for students initially achieve a certain effect.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn