Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,236,885

 Mô hình thực hành-thực tập tại các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Trâm AnhThS. Bùi Đình Tuân
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm ngày công tác xã hội thế giới lần thứ 16 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Số: Mã ISBN: 02.01.18/21-D;Từ->đến trang: Trang 377 - 382;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực hành-thực tập có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo nghề công tác xã hội, thông qua thực hành sinh viên được vận dụng hệ thống lý thuyết vào thực tiễn, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, từ đó hình thành thái độ tích cực trong học tập và tác phong trong công việc. Công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở đào tạo chủ yếu triển khai công tác thực hành-thực tập cho sinh viên dựa trên 4 mô hình: Mô hình thực hành-thực tập tập trung; Mô hình thực hành-thực tập do sinh viên tự lựa chọn cơ sở/địa bàn; Mô hình thực hành-thực tập theo các dự án phát triển; Mô hình thực tập tự do. Mỗi mô hình đều có quy trình thực hiện, các mặt tích cực và mặt hạn chế. Việc lựa chọn triển khai một mô hình thực hành-thực tập bất kỳ hoàn toàn tùy thuộc vào điều kiện của từng cơ sở đào tạo.
ABSTRACT
Practice-internship has very important role in the training of the social work profession, through the practice of students is to apply systems theory into practice, practice professional skills, from there thus forming positive attitude in learning and behavior at work. Professional social work at training institutions mainly deployed practice-internship for students based on 4 models: Models practice-internship focused, model practice - internship by the students self-selection facility/locality; model practice-internship in project development; model practice-internship entirely unattached. Each model has implemented processes, the positive side and downside. The deployment option a models practice-internship any totally dependent on the conditions of each training institution.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn