Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,445

 Hoạt động công tác xã hội từ thực tiễn ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành phố Đà Nẵng

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tiến tới chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực CTXH Việt Nam”. Ngày CTXH thế giới tại Việt Nam lần thứ 18, khu vực phía Nam; Số: 7/11/ 2015;Từ->đến trang: Trang 101-109;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu hoạt động Công tác xã hội từ thực tiễn Trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố Đà Nẵng, đã nêu ra các quy trình trong hoạt động CTXH trợ giúp các nhóm người yếu thế tại Trung tâm, cũng những thuận lợi cũng như khó khăn mà Trung tâm đang gặp phải trong quá trình trợ giúp các nhóm đối tượng, từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp để hoạt động CTXH tại các TTBTXH đạt hiệu quả hơn.
ABSTRACT
Findings active social work reality from Center social protection Da Nang city, raised the processes of social activities to assist vulnerable groups at the center, also benefits or such difficulties that the Center is facing in the process help the target groups, from which the authors suggest a number of solutions to social activities in the SPC from more effective.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn