Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,452

 Xây dựng mô hình thực hành - thực tập cho sinh viên ngành công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc năm 2015; Số: ISBN: 978-604-0-07475-1;Từ->đến trang: Trang 608-615;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ kết quả nghiên cứu thực trạng các mô hình thực tập Công tác xã hội ở các trường đang đào tạo ngành công tác xã hội trong cả nước. Tác giả đã đề xuất mô hình thực tập linh hoạt, với hệ thống các cơ sở thực tập vệ tinh, có quy trình thực hiện chặt chẽ khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của Nhà trường, phù hợp với điều kiện các cơ sở xã hội tại địa phương và đặc điểm sinh viên ở Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
From the results of a baseline study of model practices social work in the field are trained in social work sector in the country. The authors have proposed models to practice flexibility, the system of satellites practice facilities, processes perform scientific rigor, to meet the practical requirements of the university, in accordance with the conditions of basis of local social characteristics and student at the University of pedagogy, University of Da Nang.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn