Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,228

 Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “CTXH Việt Nam thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển”. NXB Lao động; Số: Mã ISBN: 978-604-59-5001-2;Từ->đến trang: Trang 213-220;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoạt động thực hành của sinh viên có tính chất quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội, tuy nhiên nhiều trường đào tạo công tác xã hội vẫn chưa xây dựng được bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành cho sinh viên, điều đó đã làm giảm chất lượng đào tạo ngành công tác xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng sinh viên khi ra trường. Kết quả nghiên cứu đề tài đã xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành cho sinh viên với 4 chuẩn đầu ra và 20 tiêu chí đánh giá, từ đó giúp cho hoạt động đánh giá kết quả thực hành của sinh viên đảm bảo chính xác, khách quan hơn. Công việc kiểm huấn của giảng viên từng bước được chuyển giao cho cán bộ cơ sở, giảng viên không phải vừa giảng dạy vừa kiểm huấn sinh viên thực hành tại cơ sở như hiện nay. Bộ công cụ cũng giúp cho cán bộ cơ sở dễ dàng hơn trong việc đánh giá sinh viên, đồng thời giúp sinh viên hình dung được những công việc cần làm, chủ động, tích cực hơn trong khóa thực hành, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra cho ngành học.
ABSTRACT
Practical activities is a decisive factor to the quality of human resources in social work. However, in many schools, tools for practice assessment have not been created, which has reduced the quality of education in social work sector and affected the quality of graduates. The findings have developed the assessment tools for students with 4 outcome standards and 20 evaluation criteria, which enables the assessment results to be more accurate and objective. Teachers’ training and testing task should be transferred to local officials so that teachers do not have to do these two tasks as what they have done so far. Local officials will also find the tools easier to assess students, and simultaneously help students visualize what they need to do with the active and positive attitude in practical courses, thereby the quality of training will be improved to meet the learning outcomes of this major.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn